REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.twoornia.com

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dzień Roboczy– każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub świętami określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.);
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego born2be.pl , w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
 3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.twoornia.com;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.twoornia.com/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienie;
 7. Towar – produkty prezentowane i sprzedawane przez Twoornia w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy twoornia.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287)
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344..);
 11. Wirtualny koszyk– funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://twoornia.com/sklep.
 3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sklep internetowy www.twoornia.com działający pod adresem https://www.twoornia.com/, prowadzony jest przez JOANNA JANUSZKIEWICZ-WĘCŁAWOWICZ PRACOWNIA ARTYSTYCZNA TWOORNIA (adres: ul. Jerzego Bajana, nr 31, 31-465 Kraków), NIP: 7282600009, REGON: 123206338. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki („Twoornia”)

Numer telefonu: 505-041-736

Adres email: twoornia@op.pl

 1. Regulamin określa w szczególności warunki i zasady:
 2. a) składania Zamówienia na Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 3. b) zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 4. c) uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów;
 5. d) dostarczania zamówionych Towarów Klientowi;
 6. e) uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;
 7. f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 8. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego. Do dokonywania zamówień konieczne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Twoonia zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.twoornia.com/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Twoornia może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 2. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 3. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego;
 4. c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Twoornia za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Twoornia.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego, podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 7. a) powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego
 8. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 9. c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 10. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz powstrzymania się od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne,
 11. e) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, agitacyjnej, politycznej oraz wszelkiej sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 12. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Twoornia;
 13. g) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 14. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu.
 15. Twoornia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 16. Klienci mogą porozumiewać się z Twoornia poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: www.twoornia.com, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres twoornia@op.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 505-041-736, za pośrednictwem kanałów social media Twoornia. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 2. Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary nie wymaga rejestracji.
 3. Zamówienie Towarów w Sklepie można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty. Zamówienie może także nastąpić drogą telefoniczną pod numerem telefonu 505-041-736 w godzinach 09:00 – 20:00, za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://twoornia.com/sklep i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. W Sklepie, przy każdym Towarze na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz cena takiego Towaru.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka. Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 6. Potwierdzenie zakupu następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdź zakup” (lub równoznaczny).

 

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. Zmiany mogą dotyczyć również rezygnacji z całości bądź z części Towarów zamówienia wybranych do Wirtualnego Koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 2. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranego Towaru, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

Twoornia nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego za pomocą których dokonuje zamówienia.

 1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Twoornia zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Twoornia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  11. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Twoornia jest uprawniona do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.
 4. Twoornia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia konieczności potwierdzenia zamówienia płatnego przy odbiorze poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej e-mail, (który będzie wysyłany po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail) lub dokonać innej weryfikacji prawidłowości złożonego zamówienia. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie 7 dni od daty ich złożenia, mogą zostać automatycznie anulowane.
 5. W przypadku ograniczonej dostępności Towaru, Twoornia poinformuje Klienta o braku Towaru, wydłużeniu terminu realizacji zamówienia lub anulowaniu zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia przez Twoornia w wypadkach, gdy Twoornia będzie do tego uprawniona.
 6. Jeśli podczas korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Sklepu (w szczególności podczas rejestracji konta lub podczas dokonywania zamówienia) Klient poda błędne lub nieprawdziwe dane osobowe albo dane osobowe innego podmiotu danych niż Klient, Twoornia zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych. Twoornia w miarę możliwości, wykorzystując dostępne formy kontaktu, poinformuje Klienta o fakcie usunięcia takich danych oraz o konieczności przekazania Twoornia poprawnych danych.
 7. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych albo danych osobowych innego podmiotu niż Klient, Twoornia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 8. 17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.twoornia.com/ oraz skopiować go i sporządzić jego wydruk.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz rachunku.

 

 1. Dostawa
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Twoornia dopuszcza dostawę Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po uprzednim kontakcie Klienta z Twoornia pod adresem email twoornia@op.pl lub numerem telefonu 505-041-736 i indywidualnym ustaleniu kosztów dostawy,
 3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 4. b) firmy kurierskiej
 5. c) doręczenie do paczkomatu
 6. d) odbioru osobistego

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru pod adresem ul. Bajana nr 31, Kraków po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny odbioru. Odbierając zamówiony towar osobiście, Klient może dokonać płatności gotówką lub kartą płatniczą.

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 1. Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile Twoornia nie zdecyduje się realizować zamówień na Towary także w inne dni. Twoornia przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie, zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). W przypadku zamówień na Towary płatnych przed terminem dostawy (z góry) Twoornia przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru).Termin realizacji zamówienia jest podany w koszyku w podsumowaniu zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Klientem, który złożył dane zamówienie. Twoornia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.
 3. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Twoornia. o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres twoornia@op.pl. Twoornia sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.
 4. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do Twoornia W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem do Punktu zwrotu.

 

 1. Ceny i metody płatności
 2. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki. Ceny te nie zawierają:
 3. a) kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.
 4. b) kosztów pobieranych przez operatorów płatności
 5. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 7. a) przelewem
 8. b) za pobraniem
 9. c) płatnością w systemie PayU
 10. d) gotówką w przypadku odbioru osobistego
 11. Rozliczenia transakcji e-przelewem za pośrednictwem PayU są przeprowadzane na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.payu.pl/ oraz w oparciu o regulaminy banku klienta.
 12. Twoornia zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odbiera Towaru płatnego przy odbiorze lub zamawiając Towar przy wyborze sposobu płatności jako płatności z góry, nie uiszcza takiej opłaty i nie potwierdza złożonego zamówienia w terminie siedmiu dni.
 13. Twoornia może wprowadzić dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów.
 14. Twoornia doręcza Klientowi dowód zakupu Towaru.
 15. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez akceptację Regulaminu.
 16. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Towaru lub miejsca odbioru zamówienia.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od:
 2. otrzymania Towaru przez Klienta lub przez osobę wskazaną przez Klienta – w przypadku sprzedaży pojedynczego Towaru;
 3. otrzymania przez Klienta lub przez osobę wskazaną przez Klienta ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku sprzedaży obejmującej sprzedaż wielu Towarów.
 4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
 5. pisemnie na adres Twoornia ul. Jerzego Bajana 31, 31-465 Kraków
 6. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: twoorni@op.pl
 7. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: twoornia.com

Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje zwrot  ceny sprzedaży Towaru. Zwrot następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte do dokonania płatności. W uzgodnieniu z Twoornia zwrot ceny sprzedaży Towaru może nastąpić w inny sposób, jak użyty do dokonania płatności.   W przypadku zwrotu Towaru, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze(przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Zwrot ceny sprzedaży następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Twoornia Towaru.

 1. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: JOANNA JANUSZKIEWICZ-WĘCŁAWOWICZ PRACOWNIA ARTYSTYCZNA TWOORNIA ul. Jerzego Bajana, nr 31, 31-465 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany w przypadku nadania Towaru w placówce pocztowej operatora publicznego bądź nadania za pośrednictwem poczty kurierskiej przed upływem terminu 30 dni. Twoornia nie ponosi kosztów zwrotu Towaru.
 2. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz otrzymania Towaru, Twoornia zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia.
 3. Konsument, który w ramach jednego zamówienia kupił więcej niż 1 produkt, może odstąpić od umowy w całości albo w części, rezygnując z niektórych tylko towarów. W przypadku odstąpienia od umowy w części (tj. zatrzymania przez Konsumenta co najmniej 1 produktu z danego zamówienia), Konsumentowi nie przysługuje zwrot kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Twoornia w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy w całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w ramach tego odstąpienia w osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej), termin dla dokonania zwrotu ceny sprzedaży rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez Twoornia ostatniego z produktów objętych zamówieniem, od którego odstąpił Konsument.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w których przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Twoornia nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem lub odbiorem w punkcie (np. paczkomacie) i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

 1. Twoornia ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 5561-5563 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Twoornia jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Twoornia odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
 3. Twoornia nie jest odpowiedzialna względem Klienta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Reklamacje można składać:
 5. a) na piśmie na adres: JOANNA JANUSZKIEWICZ-WĘCŁAWOWICZ PRACOWNIA ARTYSTYCZNA TWOORNIA Jerzego Bajana, nr 31, 31-465 Kraków
 6. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: twoornia@op.pl
 7. c) przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 8. W przypadku składania reklamacji w inny sposób niż poprzez formularz online, Klient powinien podać niezbędne dane związane z reklamowanym Towarem, takie jak: imię, nazwisko, numer zamówienia, opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.
 9. Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Twoornia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Twoornia usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Twoornia.
 10. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile Twoornia uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Konsument zobowiązany będzie na koszt Twoornia dostarczenia wadliwego towaru pod wskazany adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru, jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić Towar w miejscu, w którym się on znajduje.
 11. Twoornia zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Twoornia nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Twoornia za uzasadnione.
 12. Twoornia powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.
 13. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z odrzuconą reklamacją, Towar, który powrócił do Twoornia będzie magazynowany przez Twoornia przez 2 miesiące liczone od dnia nieodebrania przesyłki przez Klienta.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Twoornia z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.

 

 1. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie
 2. Twoornia może udzielać gwarancji na wybrane Towary. Szczegółowe dane dotyczące ewentualnej gwarancji będą w takim wypadku znajdowały się na karcie Towaru w jego opisie.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Twoornia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Klient może powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Twoornia za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: www.twoornia.com, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres twoornia@op.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 505-041-736, za pośrednictwem kanałów social media Twoornia. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
 5. W reklamacji należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
 6. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 2. Twoornia informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  2. Konsument może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 3. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między www.twoornia.com a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Twoornia lub zakresu Towarów sprzedawanych przez Twoornia konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu i Sklepu Internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu – Sklepu Internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu – Sklepu Internetowego.
 2. Twoornia zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Twoornia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Twoornia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.